Marie Moback

Marie Moback har forskat inom området tal-,läs- och skrivsvårigheter och tagit en fil.kand-examen inom specialpedagogik. Hon har därtill  erfarenhet av att vara lärare och har alltid engagerat sig i barns utveckling, speciellt inom området tal-, läs- och skrivsvårigheter.

Marie Moback deltog 2009 i Nationellt Centrum för språk-,läs-, skrivutveckling, en seminarieserie i Skolverkets regi. Det var ett utvecklingsarbete kring aspekterna anpassning, elevnära arbete och att kunna röra sig i texten.

Hon medverkade även i utarbetandet av “Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning – ett kartläggningsmaterial.” Hennes medverkan gällde främst att tillsammans med modersmålslärare i arabiska och polska testa materialet och framföra synpunkter. Resusltatet av testet och materialet finns hos Specialskolmydigheten.

De senaste 15 åren av hennes arbetsliv har till stor del ägnats åt att hjälpa barn med språkstörningar av olika slag att både lära sig läsa från början, bli bättre läsare och att kunna skriva. Undervisningen i skolan är till stor del beroende av att eleverna kan läsa och skriva. Brister det när det gäller dessa grunder får barnen svårt att hjänga med i undervisningen och det påverkar inte bara hela deras skolgång utan även deras framtida yrkesliv.

Man kan undra varför det går som en dans för vissa barn att lära sig läsa och skriva när andra barn får kämpa med det? Ett av Marie Mobacks barnbarn tillfrågades om hur han gjorde när han lärde sig läsa på egen hand.
”Jag tittar på bokstäverna”, svarade han.
Ack om det vore så enkelt. Och lika enkelt för alla barn.

Förutom barns problem med att lära sig läsa är Marie Moback intresserad av att skriva och vara i trädgården. Hon förklarar att trädgården alltid inneburit en möjlighet att få rensa hjärnan med att gräva, klyva ved, rensa ogräs med mera. Fysiskt arbete har gjort att hon kunnat fokusera på andra ting än just det som rört ihop sig i hjärnan och därmed öppnat upp för koncentration och större sinnesro.

Marie Moback berättar att trädgården kom att betyda än mer efter det att hennes make gått bort. Sina erferenheter av att bli änka har hon beskrivit i boken: Lathund för änkor. Där beskriver hon sina och andras erfarenheter av att plötsligt bli ensamstående samt det hon mött när det gäller bemötandet från myndigheter och massmedia och som hon tycker kan vara bra att veta för andra i liknande situation. Har du egna erfarenheter av att bli änka/änkling? Vill du dela med dig? Skriv gärna till enkans.lathund@telia.com eller läs bloggen http://enkanslathund.blogg.se

Share →