Christina Gustavson 299Flickor med
Aspergers syndrom

Jag har fått det hedersamma uppdraget att skriva förordet till en unik bok om flickor med Aspergers syndrom.

I Sverige såväl som internationellt finns det tidigare mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror.

Nu föreligger årets pionjärarbete med den fullständiga titeln: Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med AD/HD. Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter. Boken är skriven av Brigitte Oxelqvist, fil.kand. i Specialpedagogik. Den här viktiga boken är en början på ett helt nytt forskningsfält.

Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter.

Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga.

Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling – Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik.

Även fil.mag Sandra Petojevic har skrivit en artikel i boken som innehåller personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av mig.
Christina Gustavson

Kommer i fler format
Boken är utgiven på Joelsgården Förlag. Den finns nu som inbunden bok och kommer även som pocket och e-bok. Den kan beställas via internet, köpas i bokhandeln eller lånas på bibliotek.

Fakta om boken:
Brigitte Oxelqvist: Flickor med Aspergers syndrom/högfungerande autism och flickor med AD/HD – Pedagogiska, sociala och medicinska aspekter, ISBN 978-91-88013-14-9
Antal sidor: 208
Format: 14,8×21 cm

Tagged with →  
Share →